Raise a Glass to Legal Aid

John Pankauski, Jason Lazarus & Andrew Kwan of Pankauski Lazarus PLLC proudly hosted the 2023 Pankauski Pour to benefit the Legal Aid Society of Palm Beach County.

Thank you to those that attended the Pankauski Pour!